Acasă Preuniversitar FOTO DOCUMENT/ Cum se va desfășura concursul pentru inspectori școlari/ Metodologia, publicată...

FOTO DOCUMENT/ Cum se va desfășura concursul pentru inspectori școlari/ Metodologia, publicată în Monitorul Oficial

Foto:pixabay.com

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic a fost publicată în Monitorul Oficial. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorul inspector școlar sunt: absolvent de studii superioare de lungă durată, diplomă de licență sau de ciclu II Bologna cu diplomă de master, titular cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul științific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învățământul preuniversitar.

Potrivit metodologiei, susținerea probelor de către candidați se înregistrează audio-video, iar la desfășurarea interviului în fața comisiei de concurs pot participa, la cerere, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor de părinți și un reprezentant al elevilor desemnat de Consiliul Național al Elevilor. Inspectorii școlari vor avea un mandat de 4 ani.

Ordinul cuprinde actele din dosarul de înscriere:

a) opisul dosarului, în dublu exemplar. Dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul total de pagini se consemnează în opisul al cărui model este prevăzut în Anexa 1 la metodologie;

b) cererea de înscriere conform modelului din Anexa 2 la metodologie;

c) curriculumul vitae model Europass, susținut cu documente doveditoare anexate;

d) copia certificatului de naștere și, dacă este cazul, certificatului de căsătorie;

e) copia actului de numire/transfer/repartizare ca titular/pe perioadă nedeterminată în unitatea de învățământ preuniversitar în care este titular la data înscrierii la concurs;

f) copia dovezii calității de membru al corpului național de experți în management educațional;

g) copia adeverinței/certificatului/diplomei de acordare a gradului didactic I/a titlului științific de doctor;

h) copia hotărârilor judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele din diferite motive;

i) copii ale actelor de studii;

j) adeverință de vechime la catedră, în specialitate, în învățământul preuniversitar, în original;

k) adeverință/adeverințe cu calificativele din ultimii 5 ani școlari, anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul, în original;

l) adeverință/adeverințe din care să rezulte că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul și nici în anul școlar în curs, până la data înscrierii la concurs, în original;

m) recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/specialități – teologie, minorități, învățământ special, alternative educaționale ș.a., în original;

n) certificat medical eliberat pe formularul specific conform art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare în original;

o) cazier judiciar în original;

p) declarație pe propria răspundere că nu a avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității” și nu a desfășurat activități de poliție politică;

q) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

r) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului dosarului de candidatură, prevăzută în Anexa nr. 13.

Probele de concurs și evaluarea candidaților

Concursul cuprinde 3 probe:
1.evaluarea curriculumului vitae – se analizează și se evaluează rezultatele obținute în educație și formare, aptitudinile și competențele personale, pe baza itemilor și a punctajelor prevăzute în anexa nr. 4;
2. rezolvarea testului-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute:
3. susținerea interviului în fața comisiei de concurs – se apreciază, pe baza itemilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 6, următoarele aspecte:

  • calitatea și susținerea ofertei manageriale: originalitatea, specificitatea, adecvarea la situațiile concrete din județ/municipiul București, precum și răspunsurile la întrebările referitoare la inspecția școlară, procesele de asigurare a calității, aplicarea legislației generale și specifice în toate domeniile funcționale ale inspectoratului școlar/casei corpului didactic, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, managementul educațional și normele deontologice specifice profesiei și funcției;
  • prezentarea studiului de caz: analiza unei/unor situații concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul județului/municipiului București și prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluționarea acestora.

În privința programului de desfășurare a concursului, acesta se stabilește de către secretarul de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar. La desfășurarea interviului în fața comisiei de concurs pot participa, la cerere, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, câte un reprezentant al organizațiilor de părinți recunoscute la nivel național, precum și reprezentantul elevilor desemnat de Consiliul Național al Elevilor. Presa are acces la locul desfășurării concursului numai cu avizul președintelui comisiei de concurs, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei, înregistrări/fotografii/preluări de imagine, este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.

Articolul precedentCalendarul înscrierii la grădiniță – prima etapă începe pe 8 iunie
Articolul următorFSLI: Banii nefolosiți pentru cornul și laptele elevilor să fie alocați pentru tablete