Acasă Preuniversitar Admiterea la liceele de muzică: Probele de aptitudini se susțin online

Admiterea la liceele de muzică: Probele de aptitudini se susțin online

Foto: pixabay.com

Ministerul Educației propune ca  probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă să se desfășoară pe baza evaluării unei înregistrări audio – video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică – Secția Teoretică se susțin on line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.

StiriEdu.ro prezintă mai jos propunerile pentru probele de aptitudini la liceele de muzică

I.ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu conformare de primire, a următoarelor documente:

a. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);

b. un CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului instrumental/vocal;

c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/susținătorul/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.

Notă: – Documentele și suportul electronic (CD/DVD) indicate la punctele b) și c) se depun doare de către candidații care optează pentru specializările Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă; 

– Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute;

– Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat fără acompaniament.   

SECȚIA INSTRUMENTALĂ

II. CONȚINUTUL PROBELOR

A. INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE

– Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument:

Un studiu, la alegerea candidatului.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital:

a)  două părţi dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;

b) o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, la alegerea candidatului.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

– Instrumente de percuţie

Proba I

Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului, interpretat la toba mică şi timpani.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital:

a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit şi transcripţii), interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie;

 b) o lucrare/piesă muzicală cultă la alegerea candidatului (se admit şi transcripţii), interpretată la mai multe instrumente de percuție.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

– Pian, orgă clasică

Proba I

Proba de instrument:

Un studiu, la alegerea candidatului.

Notă: probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital:

a) o piesă polifonică la trei voci;

b) o sonată clasică,(o parte) sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor la pian.

B.  INSTRUMENTE POPULARE – NAI, ŢAMBAL, TARAGOT, ACORDEON, SAXOFON

Proba I

Recital:

a) o piesă folclorică, la alegerea candidatului;

b) două piese, la alegerea candidatului, în mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu).

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică

cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

C.    INSTRUMENTE PENTRU MUZICA DE JAZZ – MUZICĂ UŞOARĂ

–   Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument:

a) un studiu, la alegerea candidatului;

b) o improvizaţie instrumentală  pe o temă la alegerea candidatului.

Note: – Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

Proba a II-a

Recital:

a) două părţi dintr-o lucrare/piesă preclasică;

b) o lucrare/piesă muzicală, la alegere, din repertoriul clasic, romantic, sau modern.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

– Instrumente de percuţie

Proba I

Proba de instrument: un studiu, interpretat la toba mică şi timpani.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital:

a) un “solo”, la tobe;

b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:  – latino american, ritm în măsură ternară; reggae; twist sau rock and roll.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

– Pian

Proba I

Proba de instrument:

a)  Un studiu, la alegerea candidatului;

b) O improvizaţie instrumentală, pe o temă la alegerea candidatului.

Note: – Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b);

Proba a II-a

Recital:

a) o piesă polifonică;

b) o sonată clasică (două părţi), sau, la alegere, o piesă romantică sau modernă.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

SECŢIA  ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

II. CONȚINUTUL PROBELOR

A. CANTO CLASIC

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2(două) piese, la alegerea candidatului

B. CANTO  JAZZ – MUZICĂ UŞOARĂ

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2(două) piese, la alegerea candidatului

C. CANTO TRADIŢIONAL ROMÂNESC

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2(două) piese, la alegerea candidatului.

Note:

– Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

– Nivelul de dificultate al studiilor, lucrărilor și/sau pieselor prezentate de candidați, pentru toate specialitățile instrumentale, trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de programele școlare în vigoare.

SECŢIA TEORETICĂ

III. CONȚINUTUL PROBELOR

Proba I:

1. Solfegiu la prima vedere

Nota: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

2. Dicteu melodic

Recunoaşterea sunetelor şi a formulelor ritmice prezentate sub forma unor segmente ritmico-melodice scurte(conform programei ultimei clase de gimnaziu), pe platformă on line, în prezenţa comisiei de evaluare.

Notă:  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Probele la prima vedere se vor susţine pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care

organizează probele, on-line, în prezenţa comisiei de evaluare.

NOTE:

1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:

– preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de

învăţământ;

– vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;

– membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

3. Pentru secțiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I și II.

4. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).

5. Pentru secțiile vocal – instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă numărul de lucrări/piese menționat de conținutul probelor la instrumentul respectiv.

6. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.

7.  Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.

8. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.

9. Elevii înscriși la probele de aptitudini pentru filiera vocațională, profil artistic muzical,  vor beneficia de un punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de aptitudini, dacă fac dovada că au obținut premii sau mențiuni la Olimpiada Națională sau la concursurile artistice desfășurate în ultimii 4 ani și prevăzute în Calendarul Activităților Extrașcolare Naționale/Calendarul Activităților Extrașcolare Regionale (CAEN/CAER).

Articolul precedentCalendar Titularizare 2020: Ce schimbări propune Ministerul Educației/ Proba scrisă, pe 15 iulie
Articolul următorAdmitere la liceele cu profil sportiv: Probele de aptitudini, echivalate cu media generală de la sport din gimnaziu