Acasă Preuniversitar BAC 2020 Modificări la organizarea examenului: Minimum un asistent pentru sală/ Centrul...

BAC 2020 Modificări la organizarea examenului: Minimum un asistent pentru sală/ Centrul de examen va avea cel puțin 30 de elevi

Supravegherea probelor scrise de la Bacalaureat este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, arată un proiect pentru modificarea ordinului privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, obținut de StiriEdu.ro. Același document care se va discuta luni în Comisia de Dialog Social arată că centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați, maximum 1000 de candidați. Elevii  aflați în izolare/confirmați pozitiv „COVID-19”  susțin probele examenului național de bacalaureat 2020, conform unei proceduri speciale elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării.

Care sunt modificările propuse de Ministerul Educației:

ART. I  OMEN nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, cu modificările și completările ulterioare, se  modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa 1 intitulată Calendarul examenului de bacalaureat național – 2020, prevăzută la art.1 al OMEN nr. 4950/2019, se înlocuiește cu Anexa 1 la prezentul ordin.

2. La art. 2, după alin. (4) se introduc  13 noi alineate, alin. (5)-(17), cu următorul cuprins:

„(5) Centru de examen, centru zonal de evaluare sunt unități de învățământ organizate special pentru desfășurarea probelor scrise, respectiv evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului de bacalaureat. Se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Sunt considerate  centre de examen, cu prioritate, unitățile de învățământ care asigură următoarele condiții:

  1. permit organizarea sălilor de examen pentru candidați, astfel încât în fiecare sală de clasă să fie repartizați maximum 10 candidați,
  2. sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află în aceeași clădire,
  3. sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audio-video;

 (6) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București nominalizează, până la data de 8 iunie, centrele de examen – unitățile de învățământ care îndeplinesc condiția de la pct. 2 alin. (5), lit. a) și centrele zonale de evaluare precum și unitățile de învățământ arondate acestora  și transmite, spre aprobare, lista acestora, până la aceeași dată, în format electronic, Comisiei Naționale de Bacalaureat și Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație;

(7) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește componența nominală a comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din fiecare unitate de învățământ liceal care are clase terminale, până la data  de  15  iunie 2020, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administrație al unității de învățământ. Propunerile vor fi transmise inspectoratelor școlare de către fiecare unitate de învățământ, până la data de 12 iunie 2020;

(8) Persoanele de contact/informaticienii/cadrele didactice cu abilități de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, în calitate de secretari sau de membri, și care administrează baza de date, vor fi desemnați de comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București, cel mai târziu până la data de 15  iunie 2020;

(9) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește în ședință publică realizată în sistem de videoconferință, prin tragere la sorți, vicepreședinții și cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, cu excepția președinților;

(10) Tragerea la sorți se va realiza din lista aprobată de comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București. Lista se alcătuiește la nivel județean/al municipiului București din listele transmise de  către unitățile de învățământ liceale, până la data de 12 iunie 2020, inspectoratelor școlare. Listele cuprind numele profesorilor care doresc să participe la examenul de bacalaureat și care, nu prezintă incompatibilități privind prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat sau sancțiuni în sesiunile anterioare de examen;

(11) Comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București aprobă lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorți, cu cel mult șapte zile înainte de începerea examenului;

(12) Repartizarea pe comisii a vicepreședinților și a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se vor menționa și persoanele aparținând societății civile care au participat la tragerea la sorți în sistem de videoconferință;

(13) Numărul candidaților înscriși într-o comisie de examen reprezintă numărul candidaților din seria curentă și/sau din seriile anterioare din unitatea de învățământ, la care se adaugă cei din seriile anterioare repartizați de comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat-2020, cu respectarea condiției prevăzută la pct.2 alin. (5) al prezentului ordin;

(14) Pentru unitățile de învățământ – centre de examen care au un număr de candidați ce excedează repartizarea lor în sălile de examen proprii, conform prevederilor de la pct. 2 alin. 5  lit. a), comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat-2020 poate decide arondarea candidaților care depășesc această repartizare, la cea mai apropiată comisie de examen dintr-o unitate de învățământ care dispune de spații suplimentare; această decizie se transmite la Comisia Națională de Bacalaureat.

(15) Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați, maximum 1000 de candidați;

(16) Organizarea de centre zonale de evaluare sub sau peste  efectivul prevăzut de prezentul ordin se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Naționale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate, transmise de comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București la Comisia Națională de Bacalaureat;

(17) Elevii  aflați în izolare/confirmați pozitiv „COVID-19”  susțin probele examenului național de bacalaureat 2020, conform unei proceduri speciale elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării.

3. La art. 3 se introduce un alineat nou, alin. (7), cu următorul cuprins:

„Recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale se va realiza pe baza unei proceduri realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație”

4. La art. 6 se introduce un alineat nou, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat-2020 poate decide arondarea la centrele de examen din propriul județ/municipiul București și a unor candidați proveniți atât din seria curentă cât și din seriile anterioare care au finalizat studiile liceale într-o unitate de învățământ din alt județ, astfel încât aceștia să poată susține examenul într-o unitate de învățământ din apropierea locuinței.”

5. La art. 9, alin (2) și (3) se completează și vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București

stabilesc/stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică realizată în sistem de videoconferință, la care sunt invitați în scris, în mod obligatoriu ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, ai organizațiilor reprezentative la nivel național ale părinților și reprezentanți ai sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale. Ședința publică, realizată în sistem de videoconferință, poate fi înregistrată.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin candidații arondați centrelor, în conformitate cu prevederile pct. 6 alin. (2). Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent.”

6. La art. 12, alin. (1) se modifică și va avea  următorul cuprins:

„(1) Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații  completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.”

7.  La art. 14, alin. (1), (2) și (3) se completează și vor avea  următorul cuprins:

„(1) Rezultatele examenului național de bacalaureat se fac publice prin afișare  la avizier și postare pe pagina de internet a unității de învățământ.

(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a candidaților și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenului de bacalaureat național, care se afișează atât în format letric, la avizierul unităților de învățământ/centre de examen, cât și pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării, a inspectoratelor școlare și a unității de învățământ sunt următoarele: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, rezultatul/notele obținute la fiecare probă de examen  susținută sau echivalată, media generală, rezultatul final: „reușit”/”respins”/”neprezentat”/”eliminat din examen”.

(3) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării, a inspectoratelor școlare  și a unităților de învățământ a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ-centre de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.”

Art. II Comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului de Bacalaureat- 2020, comunicate de către Comisia Națională de Bacalaureat.

Art. III  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. IV Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul – Direcția Minorități, Direcția Generală Economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului  ordin.

Articolul precedentCalendar Bacalaureat 2020: Care sunt datele de examene propuse de Ministerul Educației UPDATE
Articolul următorAdmitere liceu 2020: Părinții se vor programa pentru depunerea dosarelor -proiect