Acasă Preuniversitar Ce se modifică la acordarea gradelor didactice I și II ...

Ce se modifică la acordarea gradelor didactice I și II – proiect

pixabay.com
pixabay.com

Proba scrisă  pentru gradele didactice se desfăşoară în săli de examen adecvate desfăşurării examenului. Pentru sesiunea 2020, proba scrisă va fi susținută, în baza planificării fiecărui centru de perfecționare, cu respectarea condițiilor speciale de distanțare spațială și securitate, arată un proiect modificarea  privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, obținut de StiriEdu.ro.

Modificările propuse de Ministerul Educației

Acordarea gradului didactic II

  1. La Art.(7), alin (1) lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

”d) perioada concediului de maternitate, precum și perioada de suspendare a activităților didactice sunt considerate vechime la catedră”;

  1. La Art.10, alin (1), lit.a) se modifică și va avea următorul conținut:

 ”a) prima dintre cele două inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, în anul şcolar premergător înscrierii pentru susţinerea gradului didactic II, pe baza unei cereri; pentru candidații programați pentru efectuarea primei inspecții curente  în anul școlar 2019-2020, inspecția poate fi susținută în același  an școlar  în care depun dosarul de înscriere, respectiv în anul școlar 2020-2021”;

   III.    La Art. 11, alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

”(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face în perioada 1 – 31 octombrie. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la data de 1 decembrie 2020. Candidatul depune la conducerea unităţii de învăţământ dosarul de înscriere, care conţine următoarele documente:”

IV. La Art. 11, după alin (6) se introduce alin. (7), având următorul conținut:

”(7) Pentru sesiunea 2020, candidaților  care nu au susținut inspecția specială, li se va acorda, prin recunoaștere și echivalare, nota 10 – dacă la una dintre inspecțiile curente candidatul a obținut calificativul foarte bine; nota 9 – dacă la ambele inspecții curente  candidatul a obținut calificativul bine”;

V. La Art.12, după alin (2) se introduce alin. (3), având următorul conținut:

”(3) Pentru sesiunea 2020, termenele prevăzute la alin (1) lit.b) și alin (2) se prelungesc cu o lună.”

VI. La Art.14, termenul prevăzut la alin (2) se prelungește cu o lună, pentru sesiunea 2020.

   VII. La Art.15, alin (7) se modifică și va avea următorul conținut: 

              ”(7) Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a  copilului, a concediului fără plată și în perioada de suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar”;

VIII.     La Art.17, după alin (5) se introduce alin. (6), având următorul conținut:

”(6) Responsabilitatea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului didactic II în cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ – centru de perfecționare revine în sarcina exclusivă a unităţii/instituţiei de învăţământ organizatoare.”

IX.     La Art.18, alin (1)  și  (3) se modifică și vor  avea următorul conținut:

” (1) Subiectele pentru probele de examen pentru obţinerea gradului didactic II se stabilesc în plenul comisiei de examinare, cu respectarea programelor în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării. Responsabilitatea elaborării subiectelor precum și decizia privind  structura  și forma subiectelor aparțin comisiei de examinare din centrul de perfecționare.

  (3) Perioada de susţinere a probelor scrise și orale pentru toate categoriile de cadre didactice este a doua săptămână din luna octombrie, cu excepția sesiunii 2020. Instituțiile și unităţile de învăţământ – centre de perfecţionare – vor stabili şi vor afişa anual, în această perioadă,  graficul desfăşurării probelor de examen.”

X.     La Art.18, după alin (2) se introduce alin. (2^2), cu următorul conținut:

”(2^2) Pentru sesiunea de examen 2020, prin excepție de la prevederile  art. 242 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidații la obținerea gradului didactic II vor susține o singură  probă,  scrisă,  care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialităţii.”

XI.     La Art.19, alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

”(1) Proba scrisă se desfăşoară în săli de examen adecvate desfăşurării examenului. Pentru sesiunea 2020, proba scrisă va fi susținută, în baza planificării fiecărui centru de perfecționare, cu respectarea condițiilor speciale de distanțare spațială și securitate,  în conformitate cu ordonanțele de urgență/alertă instituite în România, pentru combaterea riscului de infecție cu Coronavirus SARS-CoV-2.”

XII.  Pentru sesiunea 2020, Art.21 se abrogă.

XIII.  La Art.22, alineatul (9) se abrogă.

Secțiunea a 2-a

Acordarea gradului didactic I

  1. La articolul 26 se introduce un nou alineat, (4), având următorul conținut:

          „(4) Perioada suspendării cursurilor în anul școlar 2019-2020 se consideră vechime la catedră.”

  1. La articolul 29, după alineatul (1)  se introduc două noi alineate, (1^1) și (1^2), având următorul conținut:

         „(1^1) Prin excepție de la prevederile art. 29, alin. (1), lit. a), în anul școlar 2020-2021,   candidații din seria 2021-2023 pot programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.

          (1^2) Prin excepție de la prevederile art. 29, alin. (1), lit. b), candidații din seria 2019-2021 pot programa a doua inspecție curentă (IC2) în semestrul I al anului școlar 2020-2021, după avizarea și depunerea lucrării metodico-științifice și pot susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică în semestrul doi al aceluiași an școlar.”

  1. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

        „ (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere în perioada 1 octombrie – 31 octombrie a anului școlar în care se susține colocviul de admitere. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la 1 decembrie 2020.”

  1. La articolul 36 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), având  următorul cuprins:

       „ (3) Prin excepție, în anul școlar 2019-2020, candidații din seria 2018-2020 care nu au susținut inspecția specială nu mai susțin această inspecție iar în perioada suspendării cursurilor, susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se desfășoară online, până la data de 12 iunie 2020, în prezența comisiei de examinare având componența aprobată de direcția de specialitate din MEC.”

  • În anul școlar 2019-2020, articolul 38, precum și toate referirile la inspecția specială din cuprinsul secțiunii a 2-a  se abrogă.

   Secțiunea a 3-a     

Acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor

I.  La articolul 42, alineatul (1), după litera c)  se introduce litera d), având următorul conținut:

    „d) prin excepție de la prevederile art. 42, alineatul (1), litera c), în anul școlar 2020-2021, candidații pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor pot programa inspecția curentă, în vederea înscrierii, în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la art. 42, alin.(2).”

II. La articolul 42, alineatul (1^1), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

    „a) condiţiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;”

III. La articolul 42, alineatul (1^1), se introduce litera f), având următorul conținut:

   „f) perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență se consideră vechime la catedră.”

IV.       La articolul 43, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

    „(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată şi argumentată a centrelor de perfecţionare, direcţia de specialitate din Ministerului Educaţiei și Cercetării poate aproba prelungirea valabilității comisiei, pentru perioade succesive, după caz, dar nu mai mult de 12 luni calendaristice, de la data aprobării inițiale a comisiei pentru efectuarea inspecţiei speciale.”

V. La articolul 44, după alineatul (1)  se introduce alineatul (1^1), având următorul conținut:

    „(1^1) Prin excepție de la prevederile art. 44, alin. (1), pentru candidații cărora le-au fost aprobate propunerile de comisii, transmise de instituțiile de învățământ superior – centre de perfecționare, pentru efectuarea inspecției speciale în anul școlar 2019-2020 și nu au fost efectuate, acestea se vor programa în anul școlar 2020-2021,  în  prima lună de activitate didactică, după suspendarea stării de urgență/alertă.”

Articolul precedentDiplomele de studii pot fi recunoscute și online
Articolul următorDefinitivat 2020: Ce modificări propune Ministerul Educației