Acasă Preuniversitar Definitivat 2020: Ce modificări propune Ministerul Educației

Definitivat 2020: Ce modificări propune Ministerul Educației

Facebook: pexels.com

Candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat, arată un proiect de lege aflat în lucru la Ministerul Educației.

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în sesiunea 2020 se modifică și se completează după cum urmează:

1.La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

„ (2^1) Perioada suspendării cursurilor în anul școlar 2019-2020 se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ.”

2.Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 5  Structura examenului este următoarea:

    1. etapa I – eliminatorie:

    a) susţinerea a cel puțin unei inspecții de specialitate;

    b) evaluarea portofoliului profesional;

    2. etapa a II-a – finală: o probă scrisă.”

III     După articolul 15, se adaugă un nou articol 15^1 cu următorul cuprins:

„ (15^1) Prin excepție de la prevederile articolului 15, în anul școlar 2019-2020:

a) candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului, pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, candidații precizând unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția pentru care solicită recunoașterea, precum și nota obținută / calificativul obținut la inspecție.

  • Comisia de recunoaștere și echivalare a inspecției este alcătuită din inspectorul de specialitate și directorul unității de învățământ în care a fost susținută inspecția. Comisia  analizează și validează raportul scris de inspecție consemnat în registrul de inspecții al unității de învățământ și transmite inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane o copie a raportului, certificată conform cu originalul, în vederea completării dosarului candidatului.
  • Calificativele obținute de către candidați la inspecțiile pentru care solicită recunoaștere, se echivalează cu note, după cum urmează: FB (foarte bine) cu nota 10, B (bine) cu nota 8, A (acceptabil) cu nota 7, S (slab) cu nota 5.
  • Recunoașterea/echivalarea inspecțiilor, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020. ”
  •  La articolul 16, după alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:

    „(4^1) Candidații înscriși la examen în sesiunea 2020, care au notă de promovare la inspecția susținută/recunoscută, transmit comisiei constituite în baza prevederilor art. 15, alin. (6), spre evaluare, portofoliul profesional în format electronic, până la termenul prevăzut în art. 15^1, lit. d) pentru recunoașterea/echivalarea inspecțiilor.”

IV    Articolul 18, alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) media aritmetică a notelor finale la inspecţie şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. Candidaților carora li s-au efectuat ambele inspecții, li se consideră, în vederea calculării mediei aritmetice, cea mai mare dintre notele obținute la cele două inspecții de specialitate.”

V  La articolul 23 se introduce un nou alineat, (3), având următorul cuprins:

„(3) Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea distanțării sociale. Într-o sală de examen vor putea susține proba scrisă un număr de maximum 10 candidați. Comisia de examen județeană/a Municipiului București poate dispune orice măsură suplimentară consideră necesar a fi luată pentru protejarea sănătății candidaților, în acord cu reglementările legale în vigoare la data susținerii probei scrise. ”

VI Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

   „ Art. 36  În sesiunea 2020 a examenului, nota obţinută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde: ND este nota la definitivat, NI este nota la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții), NP este nota la portofoliu, NS este nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).”

Articolul precedentCe se modifică la acordarea gradelor didactice I și II – proiect
Articolul următorVIDEO A treia întâlnire online pentru miniștrii Educației din Europa/ Principala temă de discuție a fost redeschiderea școlilor