Acasă Actualitate Modificări la Titularizare 2020: Minimum 7 la proba scrisă, la proba practică...

Modificări la Titularizare 2020: Minimum 7 la proba scrisă, la proba practică nu mai contează nota – propunerile Ministerului Educației

pixabay.com
pixabay.com

Probele orale eliminatorii de la examenul de titularizare se pot organiza şi în sistem online, arată un proiect pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021 aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, care se va discuta luni cu profesorii, părinții și elevii, obținut de StiriEdu.ro.

Documentul prevede că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă. Ministerul Educației propune eliminarea condiției ca la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului.

De asemenea,  pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Concursul naţional constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie asigură, la cererea candidaţilor, traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale.

Profesorul angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional, sesiunea 2020 şi obţine minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă susţinută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de administraţie/consiliile de administraţie al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul naţional de către candidat.

Înscrierile la etapele de mobilitate prevăzute în Metodologie se pot realiza şi în sistem online, iar ședințele de repartizare se pot organiza şi desfăşura şi în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare, pe care le comunică persoanelor interesate.

Cum se fac transferurile de la o școală la alta

Documentul prevede că profesorii angajați  cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii moderne/minorităţii în care urmează să se facă predarea.

Fac excepţie cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba modernă/minorităţii în care urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba modernă/minorităţii în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice titulare care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare sau prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii.

Profesorii cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităţilor naţionale şi care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române.

Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate şi cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” sau „Limba şi literatura română”, precum şi cadrele didactice care au efectuat studiile în alte ţări în limba română.”

Evaluarea probelor orale se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte – inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar; membri – câte doi profesori de specialitate titulari care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice cu specializări în profilul postului; secretari – 1-7 inspectori şcolari/directori de unităţi de învăţământ. În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi membri în comisia pentru evaluarea probelor orale, profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ ori cadre didactice din învăţământul universitar.

Rezultatul „Admis” obţinut la probele orale eliminatorii de către cadrele didactice în oricare etapă de mobilitate rămâne valabil şi pentru etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, prevăzute la alin. (1), precum şi pentru etapele mobilității personalului didactic de predare titular care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2020-2021.

Cadrele didactice titulare care au obţinut la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, au calificativul/calificativele „Foarte bine” şi mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate pot beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere. Pentru aceasta, se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ până la data prevăzută în Calendar.

Un cadru didactic titular se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la inspectoratele şcolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită transferul. Cadrele didactice care solicită transferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti până la data depunerii dosarelor la inspectoratul şcolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate.

Un cadru didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an care participă şi la concursul naţional, sesiunea 2020, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este încadrat în anul şcolar curent poate beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei în condiţiile prezentei Metodologii, dacă obţine minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă a concursului.

Articolul precedentSNSPA: Admitere online/ Preînscrierile încep pe 18 mai
Articolul următorCalendar Titularizare 2020: Ce schimbări propune Ministerul Educației/ Proba scrisă, pe 15 iulie