Acasă Universitar Admiterea la facultățile militare se va face prin repartiție – proiect

Admiterea la facultățile militare se va face prin repartiție – proiect

Admiterea absolvenţilor de licee militare la facultăţi de profil se va face prin repartiţie, arată un proiect de lege aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi. În nota de fundamentare a proiectului, acest lucru se motivează prin faptul că în Armata Română este mare nevoie de resurse umane. ”Admiterea absolvenților cu diplomă de bacalaureat ai învățământului liceal militar la programele de studii universitare de licență din instituțiile de învățământ superior militar din Ministerul Apărării Naționale, se realizează
prin repartiție, pe baza mediei de repartiție și a opțiunilor exprimate de candidați, în limita locurilor rezervate acestora prin planul de școlarizare”, se arată în proiectul de ordonanță.

Proiectul de ordonanță:

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 34. – (1) Învățământul militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională este învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

(2) Structura organizatorică a învățământului, nivelurile, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţionare a candidaţilor pentru învăţământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se propun Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către ministerele interesate şi alte instituţii cu
responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, potrivit fiecărei arme, specializări şi forme de organizare a învăţământului, şi se aprobă conform prevederilor prezentei legi valabile pentru instituţiile de învăţământ civil.
(3) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar se elaborează de către Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Programele școlare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de către Ministerul Apărării Naționale și se aprobă de către Ministerul
Educației și Cercetării.
(4) Planurile-cadru de învățământ pentru formarea maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților de poliție penitenciară se elaborează pe arme sau servicii și specialități, corespunzătoare ocupațiilor și calificărilor specifice Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și a altor instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale și se aprobă de către aceste instituții, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Programele școlare/analitice se elaborează de către unitățile de învățământ preuniversitar, se avizează de către Ministerul Educației și Cercetării şi se aprobă de către ministerul/instituţia de resort.
(5) Formarea inițială a maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților de poliție penitenciară, după caz, în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției, se realizează pe baza standardelor ocupaționale şi a standardelor de pregătire profesională corespunzătoare, după caz, profesiilor, armelor sau serviciilor militare, precum și a calificărilor/specialităților/specialităților militare aferente acestor profesii.
(6) Standardele ocupaționale, respectiv standardele de pregătire profesională, menționate la alin. (5) sunt aprobate, în condițiile legii, de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției.”

Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 36. – (1) Conducerea unităților de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională se exercită de comandantul/directorul numit în funcție, în conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale Ministerului Justiției, care este și președintele consiliului de conducere.

(2) În unităţile de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, consiliul de conducere îndeplinește atribuțiile consiliului de administrație şi este constituit din maxim 13 membri.
(3) În unitățile de învățământ liceal militar, comandantul îndeplinește și atribuțiile directorului așa cum sunt prevăzute în prezenta lege şi este ajutat de locțiitor și de directorul adjunct care este și președintele consiliului profesoral.
(4) Consiliul de conducere din unităţile de învăţământ liceal militar este constituit din: comandant, director adjunct, 4 cadre didactice, consilierul juridic, contabilul şef, şeful structurii logistice, reprezentantul eşalonului superior, reprezentantul elevilor și 2 reprezentanţi ai părinţilor.
(5) În activitatea de conducere a unităților de învățământ postliceal militar, de ordine publică şi securitate naţională, comandantul/directorul este ajutat de cel mult doi locțiitori/directori adjuncți, dintre care unul este și președintele consiliului profesoral.
(6) Consiliul de conducere din unităţile de învăţământ postliceal militar, de ordine publică şi securitate naţională este constituit în limita stabilită la alin. (2), prin ordin al conducătorilor ministerelor și instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională.”

După alineatul (8) al articolului 44 se introduce un nou alineat, alin. (81), cu următorul cuprins:„(81) Prin excepție de la prevederile alin. (8), în învăţământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, admiterea se realizează pe baza metodologiei elaborate de unitatea de învăţământ postliceal cu respectarea criteriilor generale şi specifice stabilite prin metodologii-cadru de către ministerele de resort.”

După alineatul (73) al articolului 142 se introduce un nou alineat, alin. (74), cu
următorul cuprins: „(74) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă în cadrul instituţiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională sau care a fost admisă în cadrul unor instituţii civile de învăţământ superior, în vederea şcolarizării pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice și
securităţii naționale are, pe perioada studiilor, calitatea de student militar sau student de poliție, după caz.”

Alineatul (2) al articolului 150, se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare de licenţă este de 3 – 4 ani, după caz, şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul universitar din domeniile ştiinţe inginereşti,
ştiinţe juridice și teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcție de arma sau serviciul şi specialitatea militară.”

După articolul 176 se introduce un nou articol, art. 1761, cu următorul cuprins:„Art. 1761 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 176, alin. (4), admiterea absolvenților cu diplomă de bacalaureat ai învățământului liceal militar la programele de studii universitare de licență din instituțiile de învățământ superior militar din Ministerul Apărării Naționale, se realizează
prin repartiție, pe baza mediei de repartiție și a opțiunilor exprimate de candidați, în limita locurilor rezervate acestora prin planul de școlarizare.

(2) Procedura de repartiție și calculul mediei de repartiție se stabilesc prin metodologie elaborată de Ministerul Apărării Naționale.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru învățământul superior medico-militar.”

Alineatul (3) al articolului 177 se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Conducerea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se realizează de către comandant (rector). Funcția de comandant (rector) se ocupă prin concurs în conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Confirmarea ca rector se realizează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

După alineatul (4) al articolului 177 se introduc trei noi alineate, alin. (5) – (7) cu următorul cuprins:
„(5) În instituțiile de învăţământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională funcţionează personalul didactic prevăzut în prezenta lege şi instructorii militari, instructorii de informaţii și instructorii de ordine publică, asimilaţi personalului didactic.
(6) Personalul didactic și didactic asimilat din instituțiile de învăţământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională are drepturile şi îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru militar în activitate/funcţionar public cu statut special – polițist/polițist de penitenciare.
(7) Categoriile de instructori militari, instructori de informaţii și instructori de ordine publică
sunt:
a) pentru Ministerul Apărării Naționale şi Serviciul Român de Informaţii:
i. instructor;
ii. instructor principal;
iii. instructor superior;
iv. instructor avansat.
b) pentru Ministerul Afacerilor Interne:
i. instructor de poliție III-I/instructor militar V-I;
ii. instructor de poliție principal V-I/ instructor militar principal V-I;
iii. instructor de poliție specialist III-I/instructor militar specialist III-I.”

După alineatul (2) al articolului 199 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:„(21) Persoana care are statutul prevăzut la alin. (2), şcolarizată în instituții de învățământ superior civil, pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice și securităţii
naționale, este luată în evidenţă şi într-o instituţie de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, în vederea îndeplinirii serviciului militar activ şi acordării drepturilor aferente, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei.”

După litera m) a articolului 249 se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul
cuprins: „n) referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai
pentru unități de învățământ și de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale.”

După alineatul (41) al articolului 285 se introduce un nou alineat, alin. (42), cu următorul cuprins: „(42 ) În învăţământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la art. 177 alin. (7).”

Alineatul (5) al articolului 285 se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) În raport cu necesităţile beneficiarilor şi cele academice proprii, senatul universitar aprobă, pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor cadre didactice universitare, instructori militari, instructori de informaţii, instructori de ordine publică şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, senatul universitar aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale.”

După alineatul (10) al articolului 287 se introduce un nou alineat, alin. (101), cu următorul cuprins:,,(101) În instituţiile de învăţământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, norma didactică săptămânală pentru instructorii militari, instructorii de informaţii și instructorii de ordine publică se stabilește prin instrucțiuni proprii.”

Alineatul (2) al articolului 291 se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Personalul didactic este format din personal didactic de predare/cercetare şi personal didactic auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare. În învăţământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, personalul didactic de predare include şi instructorii militari, instructorii de informaţii, precum și instructorii de ordine publică.”

Alineatul (1) al articolului 331 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale sunt: unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi superior, centre de educaţie şi formare
profesională din subordinea ministerelor sau autorităţilor publice locale, furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii, organizaţii nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe autorizate în condiţiile legii, angajatori care oferă programe de formare profesională propriilor angajaţi, instituții de formare continuă nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Justiţiei, Serviciul Român de Informații sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării,
informaţiilor, ordinii publice și securităţii naționale, inclusiv în domeniul învăţării limbilor străine.”
Art. II. – Prin excepţie de la prevederile art. 142 alin. (3), pentru anul universitar 2020- 2021, condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare sunt făcute publice, de către universitate, cu 30 de zile înainte de susţinerea concursului de admitere.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Articolul precedentRomânia și China vor să-și recunoască diplomele universitare
Articolul următorElevii cer o platformă specială despre examenele naționale/ Ei spun că primesc mesaje contradictorii