Acasă Preuniversitar Titularizare 2020: Calendarul a fost publicat – Pe 15 iulie -proba scrisă

Titularizare 2020: Calendarul a fost publicat – Pe 15 iulie -proba scrisă

pixabay.com
pixabay.com

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost aprobată prin ordin de ministru și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului COVID-19, au fost operate următoarele modificări în metodologia de mobilitate a personalului didactic:

 • Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate – pentru anul în curs – prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.
 • O altă modificare constă în faptul că atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
 • Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.
 • Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte).

 • Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de „plata cu ora”.

DESCARCĂ DE AICI Calendar titularizare 2020

CALENDAR TITULARIZARE 2020 – așa cum a fost actualizat de Ministerul Educației

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:

 1. înregistrarea şi soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar,  afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele orale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; – Până la 27 mai 2020
 • soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare şi înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar privind soluționarea restrângerilor de activitate;- Perioada: 27-28 mai 2020

Notă: Contestațiile privind soluționarea restrângerilor de activitate pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 27 mai 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate.

 • soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate Termen: 29 mai 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare – Perioada: 29 mai-9 iunie 2020

Notă: Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au susţinut probele orale eliminatorii până la data de 13 martie 2020, pot suţine aceste probe în etapa de pretransfer la cerere. Aceste cadre didactice participă la şedinţa pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate, iar în situaţia în care vor fi repartizate pe posturi care necesită probe orale, vor primi decizia de repartizare după evaluarea acestor probe, în condiţiile în care obţin calificativul „Admis”.

 • Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant:
 • depunerea, înregistrarea cererilor, însoțite de documentele justificative, la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;
 • transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare; Până la 27 mai 2020
 • verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia de mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar, înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar – până la 28 mai 2020
 • soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei – Termen: 29 mai 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei – Perioada: 29 mai-9 iunie 2020
 • Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:
 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete – Termen: 29 mai 2020
 • transmiterea prin poşta electronică, la unităţile de învăţământ, a cererilor însoțite de buletin/carte de identitate/adeverinţă de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării; – Perioada: 29 mai-3 iunie 2020
 • depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, de către:
 • cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre, respectiv pretransfer la cerere;
 • cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;
 • verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar; – Perioada: 29 mai-4 iunie 2020
 • Afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:
 • listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs;
 • listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor şi atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obţinute la probele practice, unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localităţii de domiciliu şi a altor date relevante, conform datelor înregistrate în sistemul informatic- Termen: 5 iunie 2020

Zilele: 5 şi 9 iunie 2020 – înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate; organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;

10 iunie 2020 – soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele orale, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

5 iunie 2020: 1. analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare; 2. transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, a situațiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului;

Zilele: 5 şi 9 iunie 2020 – înregistrarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, depuse/transmise de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Notă: Contestațiile cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate, precum şi contestațiile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 9 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 • soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării; Termen: 10 iunie 2020
 • soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:
 • cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4)                  lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 • cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
 • cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum şi a cererilor de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi; Termen: 11 iunie 2020
 • cererilor de pretransfer la cerere;
 • cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
 • înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare; Perioada: 11-15 iunie 2020

Notă: Contestațiile cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare din perioada 11-15 iunie 2020 pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 15 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 • soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar; Termen: 16 iunie 2020
 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia pe pagina web şi la sediile inspectoratelor şcolare; Termen: 17 iunie 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 18-26 iunie 2020
 • Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie:
 • depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; Până la 9 iunie 2020
 • discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; Termen: 10 iunie 2020
 • reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar. Perioada: 10-15 iunie 2020
 • verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; Perioada: 10-16 iunie 2020
 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:
  • cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
  • cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
  • cererilor de pretransfer;
  • cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
  • cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. Termen: 17 iunie 2020
 • emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 18-26 iunie 2020
 • Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:
 • verificarea și afişarea, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 18 iunie 2020
 • înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 18-29 iunie 2020

Notă: În perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 28 iunie 2020.

 •  afişarea pe site-ul inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a candidaţilor înscrişi la concursul naţional; Termen: 1 iulie 2020
 •  depunerea, la inspectoratele şcolare, a adeverinţelor de absolvire de către absolvenții promoției 2020/absolvenţii 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic şi corectarea datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic la solicitarea candidaţilor;
 • corectarea datelor de înscriere în sistemul informatic, la solicitarea candidaţilor, dacă este cazul;
 • organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar; Perioada: 1-9 iulie 2020

Notă: 1) În perioada 1-9 iulie 2020 pot susţine probe orale eliminatorii şi cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluţionată, precum şi cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului.

2) Candidaţii care observă erori în datele afişate informează, în scris, prin poştă electronică, inspectoratul şcolar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 9 iulie 2020.

3) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2020 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susţinerii probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

 • afișarea, pe site-ul şi la avizierele inspectoratelor şcolare, a listei candidaţilor înscrişi, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice, precum şi a rezultatelor la probele orale; Termen: 10 iulie 2020
 • desfășurarea probei scrise; Termen: 15 iulie 2020
 1. comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 21 iulie 2020
 • înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 21-22 iulie 2020

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 21:00, în data de 22 iulie 2020, situaţie în care candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 • soluţionarea contestațiilor; Perioada: 23-27 iulie 2020
 •  comunicarea rezultatelor finale; Termen: 28 iulie 2020
 • înregistrarea cererilor candidaţilor care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, în care nu a susţinut proba scrisă, la inspectoratul şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită repartizarea şi informarea, în scris, a inspectoratului şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care a susţinut proba scrisă; Perioada: 21-23 iulie 2020
 • repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, în condiţiile în care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată; Termen: 29 iulie 2020
 • repartizarea candidaţilor care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor; Perioada: 30-31 iulie 2020
 • ședință de repartizare, în ordine, a:
 • cadrelor didactice titulare, care au depus dosare în perioada de înscriere la concursul naţional, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei şi a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 • cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iunie 2020, în vederea soluţionării restrângerii de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată şi a cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată din etapele anterioare, în vederea soluţionării restrângerii de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
 •  candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, şi au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor; Perioada: 3-4 august 2020
 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 5 august 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 31 iulie-21 august 2020
 •  Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din Metodologie şi solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) şi (5) din Metodologie, care se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie:
 1. înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ; Până la 9 iunie 2020
 • discutarea și analizarea de către consiliile de administaţie a cererilor depuse; Termen: 10 iunie 2020
 • comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, în condiţiile prevăzute la art. 80 din Metodologie, respectiv a acordului de principiu/refuzului privind menţinerea în activitate, în anul școlar 2020-2021, a personalului didactic prevăzut la art. 81 din Metodologie; Perioada: 10-12 iunie 2020
 • validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din Metodologie şi a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic, respectiv a listelor finale cuprinzând personalul didactic prevăzut la art. 81 din Metodologie, conform hotărârii comisiei paritare; Termen: 16 iunie 2020
 • înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare; Perioada: 16-17 iunie 2020

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 17 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 • soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar; Termen: 18 iunie 2020
 • ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rămase vacante, de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 4 august 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor. Perioada: 3-28 august 2020
 • Detașarea în interesul învățământului:
 • înregistrarea acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la unităţile de învăţământ; Până la 5 iunie 2020
 • discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ; Termen: 10 iunie 2020
 • transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, însoţite de acordurile acestora, la inspectoratele şcolare; Perioada: 10-12 iunie 2020
 • numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs; Până la data de 17 august 2020
 • ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, în anul școlar 2020-2021 şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 18 august 2020
 • Soluţionarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapele anterioare:
 • înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor cadrelor didactice titulare, a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare; Zilele: 4, 5 şi 17 august 2020
 • organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;Perioada: 17-18 august 2020
 • soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
 • cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
 •  cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
 • cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
 •  cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie; Termen: 19 august 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 20-28 august 2020

Notă. Începând cu data de 19 august 2020, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

 • Detaşarea la cerere:
 • depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2020-2021; Până la 9 iunie 2020
 • discutarea și analizarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere; Termen: 10 iunie 2020
 • comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2020-2021;Termen: 12 iunie 2020
 • înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 18-29 iunie 2020

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.

 • afișarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare; Termen: 1 iulie 2020
 • înregistrarea contestațiilor privind punctajele acordate, la inspectoratele școlare;  Perioada: 1-2 iulie 2020

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 2 iulie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 • soluționarea contestațiilor la punctaje; Termen: 9 iulie 2020
 • organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor; Perioada: 1-10 iulie 2020
 1. soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
 2. cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
 3.  cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
 4.  cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
 5.  cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
 6. solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
 7.   solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;Termen: 20 august 2020
 • solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;Termen: 24 august 2020
 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;Termen: 24 august 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 27-28 august 2020
 1. Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020:
 2. repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
 3. cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;
 4.  cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
 5.  cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
 6.  cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
 7. candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie; Perioada: 20-21 august 2020
 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 24 august 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 25-28 august 2020
 1. Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie:
 2. stabilirea, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie; Perioada: 20-21 august 2020
 • transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare;Termen: 24 august 2020
 • emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie;Perioada: 25-26 august 2020
 • emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6)  care au participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020. Perioada: 27-28 august 2020
 1. Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie:
 2. depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie; Până la 9 iunie 2020
 • discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie; Termen: 10 iunie 2020
 • reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar. Perioada: 10-15 iunie 2020
 • verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Perioada: 10-16 iunie 2020

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în perioada 10-15 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

 • repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 61 şi 85 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Perioada: 25-26 august 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 26-28 august 2020
 1. Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:
 2. înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar; Perioada: 18-29 iunie 2020

Notă. În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar                      2020-2021, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

 • organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;Perioada: 1-10 iulie 2020
 • repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 26-28 august 2020
 1. posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora: Zilele: 28 şi 31 august 2020
 • atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat şi depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele şcolare; Termen: 1 septembrie 2020

c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unității; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unitați de învăţământ şi depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele şcolare; Perioada: 1-2 septembrie 2020

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 2-4 septembrie 2020

 1. Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti:
 2. depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere; Perioada: 26-27 august 2020
 • organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;Zilele: 28 şi 31 august 2020
 • desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;Termen: 1 septembrie 2020
 • înregistrarea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 1-3 septembrie 202

 1. Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului:
 2. depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților; Termen: 2 septembrie 2020
 • afișarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare; Termen: 3 septembrie 2020
 • înregistrarea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare; Perioada: 3-4 septembrie 2020
 • soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării. Termen: 7 septembrie 2020
 1. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
 2. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
 3. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie; Perioada: 2-3 septembrie 2020
 • repartizarea candidaților conform prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
 • ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie; Perioada: 4-8 septembrie 2020
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 3-10 septembrie 2020

Notă: (1) În perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.

(2) În situaţia în care anumite perioade prevăzute în prezentul Calendar includ şi zile nelucrătoare sau zile libere stabilite prin lege, activităţile prevăzute în perioadele respective se organizează şi se desfăşoară în zilele lucrătoare din perioadele respective.

Articolul precedentMinisterul Educației vrea școli – pilot pentru testarea noilor programe școlare – proiect
Articolul următorDEFINITIVAT 2020: La proba scrisă, 10 candidați într-o sală de examen