Acasă Actualitate Ce propune Ministerul Educației pentru decontarea transportului gratuit pentru elevi -proiect

Ce propune Ministerul Educației pentru decontarea transportului gratuit pentru elevi -proiect

Ministerul Educației propune printr-un proiect de hotărâre modul în care se va deconta transportul gratuit al elevilor, care a fost decis de Guvern prin ordonanță de urgență. ”Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ şi 50% pentru unitatea administrativ teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/ raza teritorială a unității de învățământ”, se arată într-un proiect de hotărâre publicat pe site-ul ministerului.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri,
clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum şi feroviar între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor.
Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (1), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată, metrou, se suportă după cum urmează:
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt
înscrişi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul.”
Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (3), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată şi transportul rutier interjudeţean contra cost prin servicii regulate, se suportă după cum urmează:
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt
înscrişi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora se află unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii.

Ce prevede proiectul:

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor și pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020, pentru modificarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART.1.
Prezenta hotărâre a Guvernului reglementează procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin:
a) serviciul public de transport local rutier şi naval;
b) serviciul public de transport rutier județean și naval între localitatea de domiciliu a
elevului și localitatea unde este școlarizat;
c) transportul rutier interjudețean;
d) transportul intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.
Capitolul I
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier și naval
ART. 2
(1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de
unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pe transportul local de tipul legitimație de transport/ abonament/ card sau alte documente tip, cu valabilitate lunară.
(2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învățământ, o situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise și lista cu beneficiarii acestora.
(3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi de exactitatea datelor prezentate la decontare.
(4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ şi 50% pentru unitatea administrativteritorială pe raza căreia domiciliază elevul/ raza teritorială a unității de învățământ.
(5) După aprobarea finanţării şi primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educației și Cercetării, va efectua viramentele în limitele aprobate pentru această destinaţie prin bugetul de stat al Ministerului Educație și Cercetării.
(6) Pentru întârzierea decontării sumelor solicitate ca urmare a lipsei creditelor bugetare alocate cu această destinație, nu se calculează penalităţi de întârziere.
ART. 3
Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menține acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului școlar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.
ART. 4
(1) Lunar, pana la data de 25 a fiecărei luni, Inspectoratele școlare județene/ ISMB solicita Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectiva. La estimarea sumelor solicitate Inspectoratele școlare județene/ ISMB vor lua in considerare si sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedenta.
(2) Inspectoratele școlare/ISMB repartizează unităților de învățământ, sumele primite de la Ministerului Educației și Cercetării pentru deplasarea elevilor prin servicii de transport public local.
Capitolul II
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu
ART. 5
Pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în alta localitate fată de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul unității de învățământ o cerere, prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea şcolară.
ART. 6
Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5, o adeverință care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit.
ART. 7
(1) În baza adeverinţei prevăzute la art. 6, operatorul de transport rutier eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/ abonament/ card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.
(2) O copie a documentul de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul, se depune de către elev/ părinte/tutore la unitatea de învățământ.
ART. 8
(1) Fiecare unitate de învățământ, transmite Consiliului Județean, până cel mai târziu în data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situație cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier la nivel județean, însoţită de prezenţa la cursuri și numele operatorului de transport.
(2)Situație se centralizează la nivelul Consiliului Județean, pe fiecare unitate de învățământ.
ART. 9
Consiliul Județean transmite fiecărui operator de transport care a emis documentul de călătorie, situaţia centralizată cu numărul de elevi și zilele în care aceștia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de învățământ.
ART. 10
(1) Operatorul de transport în urma centralizării situaţiilor primite de la Consiliul Județean, emite factura fiscală pe care o transmite spre decontare la Consiliul Județean.
(2) Operatorul de transport public rutier la nivel judeţean are obligativitatea de a menține acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului școlar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.
(3) Consiliul Județean efectuează plata către operatorii de transport, pe baza situațiilor transmise de unitatea de învățământ, potrivit art. 8.
(4) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi de exactitatea datelor prezentate la decontare.
ART. 11
(1) Consiliul Județean facturează către fiecare unitate de învățământ 50% din suma plătită operatorului de transport pentru unitatea de învățământ respectivă.
(2) După aprobarea finanţării şi primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educației și Cercetării, va efectua viramentele în limitele aprobate pentru această destinaţie prin bugetul de stat al Ministerului Educație și Cercetării.
(3) Pentru întârzierea decontării sumelor solicitate ca urmare a lipsei creditelor bugetare alocate cu această destinatie, nu se calculează penalităţi de întârziere.
ART. 12
(1) Lunar, pana la data de 25 a fiecărei luni, Inspectoratele școlare județene/ ISMB solicita Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la nivel judeţean, pentru luna respectiva. La estimarea sumelor solicitate Inspectoratele școlare județene/ ISMB vor lua in considerare și sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedenta.
(2) Inspectoratele școlare/ISMB repartizează unităților de învățământ, sumele primite de la Ministerului Educației și Cercetării pentru asigurarea deplasării elevilor prin servicii publice rutiere, la nivel judeţean.
Capitolul III
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul rutier interjudețean
ART.13
Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 alin.(3) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați in alta localitate fata de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul unității de învățământ o cerere, din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudețean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învățământ.

ART. 14
Unitatea de învățământ eliberează elevului care solicită asigurarea gratuității transportului interjudețean, o adeverință care atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit.
ART. 15
(1) Legitimația de transport gratuit se eliberează de operatorul care asigură transportul, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.
(2) O copie a legitimației de transport cu numele operatorului și traseul se depune de către elev/ părinte/tutore la unitatea de învățământ.
ART. 16
(1) Operatorul de transport, până cel mai târziu în data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învățământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate in luna anterioară, în funcție de prezența la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudețean, conform situației al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Situația se întocmește in 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la unitatea de învăţământ, un exemplar la operatorul de transport şi un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
ART. 17
(1) Operatorul de transport pe baza situațiilor certificate de unitatea de învățământ, va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.
(2) Decontul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, se întocmește în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la operatorul de transport şi un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, însoțit de adresa de înaintare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
ART. 18
Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi de exactitatea datelor prezentate la decontare.
ART. 19
După aprobarea finanţării şi primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, va efectua viramente către operatorii de transport rutier cu încadrarea în limitele aprobate pentru această destinaţie prin bugetul de stat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
ART. 20
Operatorul de transport are obligativitatea de a menține pe durata anului școlar, un tarif ferm și nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.
ART. 21
Pentru întârzierea decontării sumelor solicitate ca urmare a lipsei creditelor bugetare alocate
cu această destinație, nu se calculează penalităţi de întârziere.
ART. 22
Autoritățile implicate își vor stabili proceduri interne privind fluxul documentelor aferente
decontării.
Capitolul IV
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transport intern feroviar şi cu metroul
pentru elevi şi studenţi pe tot parcursul anului calendaristic
ART. 23
Articolul 2 din Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern
feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa care face parte din HG nr.
42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de
transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, alineatele (1), (2), (6) și (7) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
”Art. 2. – (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal
acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate
categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
(2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimaţii de călătorie
gratuite şi abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, între
localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor.
(…)
(6) Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi
şi a legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor
în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren şi online/automate de vânzare legitimaţii de călătorie, în funcţie de posibilităţile şi reglementările
proprii ale operatorilor de transport feroviar.
(7) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se
face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al
elevului cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind operatorii de date cu caracter
personal, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a
certificatului de naştere în copie. Pentru elevii prevăzuţi la alin. (3) în carnetul de elev, la
rubrica „menţiuni” unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul
beneficiază.”
ART. 24
Articolul 4 alin (1), alin.(5), alin.(9) și alin.(11) din Normele metodologice privind acordarea
facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în
anexa care face parte din HG nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal
acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de
abonament lunar, în tot parcursul anului şcolar.
(5) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev
care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza
adeverinţei doveditoare şi a certificatului de naştere, în copie, pentru elevii claselor
pregătitoare. Pentru elevii prevăzuţi la alin. (2) în carnetul de elev, la rubrica „menţiuni”
unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.
(9) Elevii şi studenţii prevăzuţi la alin. (1)-(4) beneficiază lunar de un singur abonament
gratuit sau cu reducere de 50% la călătoria cu metroul, după caz.
(11) Abonamentul lunar şi celelalte titluri de transport gratuit sau cu reducere de 50% din
oferta tarifară sunt valabile numai însoţite de actele de identificare care să dovedească
calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalităţii călătoriei cu metroul,
studenţii vor prezenta legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată
pentru anul universitar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau
paşaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs”.
ART. 25
Anexele 3, 6 și 7 Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern
feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa care face parte din HG nr.
42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de
transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi se modifică și se înlocuiesc,
în mod corespunzător.
ART. 26
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
(1)Dispozițiile în vigoare din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de
reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran,
precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi
studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările şi
completările ulterioare;
(2) Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea
tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al
art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016.

Articolul precedentISMB a publicat broșura de admitere/ Câte locuri oferă fiecare liceu în parte
Articolul următorConsiliul Național al Rectorilor: Sprijinim organizarea Bacalaureatului