Acasă Actualitate Titularizare 2020. Noul calendar al examenului, aprobat de minister/ Proba scrisă, pe...

Titularizare 2020. Noul calendar al examenului, aprobat de minister/ Proba scrisă, pe 29 iulie

pixabay.com
pixabay.com

Titularizare 2020. Profesorii care vor să participe în acest an la examenul de titularizare se pot înscrie între 9 și 16 iulie 2020. Dosarele pot fi depuse la inspectoratele școlare sau le pot transmite electronic, arată noul calendar al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobat de către Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial.

Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare.

Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.

Consultă aici CALENDARUL INTEGRAL de la TITULARIZARE 2020.

Calendar Titularizare 2020:

9-16 iulie 2020 – înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul naţional,sesiunea 2020, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020/absolvenții 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului; Notă: Cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 8 iulie 2020 pot depune, în perioada 9-16 iulie 2020, cereri în vederea soluţionării reducerii de activitate, însoţite de documentele justificative

17 iulie 2020 – afișarea, pe site-ul inspectoratelor școlare, a datelor de înscriere ale candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020, înregistrate în sistemul informatic

17-21 iulie 2020 – verificarea şi, după caz, corectarea, în sistemul informatic, a unor date de înscriere ale candidaţilor; organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv;

Notă: 1) În perioada 17-21 iulie 2020 pot susține probe orale/intensiv/bilingv și cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluționată, precum și cadrele didactice titulare solicitate pentru detașare în interesul învățământului. 2) Candidații care observă erori în datele de înscriere afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15.00.

22 iulie 2020 – afișarea, pe site-ul și la avizierele inspectoratelor școlare, a:(i) listei candidaților înscriși; (ii)listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscrise la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 62 alin. (13) din Metodologie şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice; (iii) rezultatelor la probele orale/intensiv/bilingv;

29 iulie 2020– desfășurarea probei scrise

4 august 2020 – comunicarea rezultatelor inițiale

4-5 august 2020 -înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare. Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

5-10 august 2020 – soluționarea contestațiilor

11 august 2020 – comunicarea rezultatelor finale

6-7 august 2020 -înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut proba scrisă:
(i) depunerea/transmiterea cererilor de către candidaţi la inspectoratele școlare din județele/
municipiul București în care aceştia doresc repartizarea;
(ii)transmiterea informării, în scris, de către candidaţi, la inspectoratele școlare din județele/
municipiul București în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în
alt judeţ;

12 august 2020repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în condiţiile art. 62 alin. (13) din Metodologie;

13 august 2020– repartizarea candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

14 august 2020 – ședință de repartizare, în ordine, conform prevederilor Metodologiei, a:(i) cadrelor didactice titulare, care au depus cereri în perioada de înscriere la concursul național, sesiunea 2020 și a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin.(4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare pentru completarea normei didactice; (ii) cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și a cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată; (iii) candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular și a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

14 august 2020 – reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor după organizarea concursului naţional, sesiunea 2020;

14-21 august 2020 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

14 august 2020 – Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din Metodologie și solicită reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum și stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) și (5) din Metodologie, care se menține în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie: a) ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rămase vacante, de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menținerea în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2020-2021, conform art. 80 şi 81 din Metodologie, precum și de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie, și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

14-28 august 2020 – emiterea și comunicarea deciziilor

Până la data de 17 august 2020 – Detașarea în interesul învățământului: a) numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control
neocupate prin concurs;

18 august 2020 – repartizarea posturilor didactice/catedrelor, rămase neocupate, cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie, precum și cadreleor didactice titulare pentru care s-a propus detașarea în interesul învățământului, în anul școlar 2020-2021 și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor după etapa de detaşare în interesul învățământului;

Până la data de 17 august 2020 – Soluționarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapeleanterioare: a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor cadrelor didactice titulare, a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;

17-18 august 2020 – organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului, a probelor orale/intensiv/bilingv școlar și comunicarea rezultatelor;

19 august 2020 – soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: (i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare; (ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate
pe durata de viabilitate a postului/catedrei; (iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; (iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe
perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

20-28 august 2020 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Notă. Începând cu data de 19 august 2020 şi după începerea cursurilor, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, în toate etapele și ședințele de repartizare au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie

Descarcă de aici Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019

Articolul precedentCele 3 scenarii pentru începerea noului an școlar, propuse de părinți/ Școala exclusiv online, pe ultimul loc
Articolul următorBAC 2020. Subiectele și baremul de corectare la Limba și literatura română – etapa specială