Acasă Actualitate Ministerul Educației vrea să modifice regulamentul de funcționare al școlilor/ Cine decide...

Ministerul Educației vrea să modifice regulamentul de funcționare al școlilor/ Cine decide cum va începe școala

Foto: StiriEdu.ro


Ministerul Educației propune eliminarea prevederii prin care antepreşcolarii și preșcolarii și elevilor pot sta acasă pe timpul perioadei stării de alertă, așa cum prevede în prezent Regulamentul pentru Organizarea și Funcționarea Unităților de Învățământ Preuniversitare (ROFUIP). Asta înseamnă că elevii vor veni la școală. Propunerea este făcută într-un proiect pentru modificarea ROFUIP care va fi discutat luni, 31 august în Consiliul pentru Dialog Social de la Ministerul Educației.

Proiectul consultat de StiriEdu.ro arată că în funcție de situația epidemiologică, consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar poate propune, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și al internetului.

De asemenea, proiectul prevede că pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti sau ministrul educaţiei şi cercetării, după caz, poate decide cu privire la continuarea procesului didactic prin activităţi-suport asistate de tehnologie, denumite în continuare activităţi on-line.

După ce școala propune varianta de online propunerea se înaintează comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea aprobării, prin hotărâre, atât a propunerii cât și a perioadei de aplicabilitate a măsurilor adoptate, precum și a altor măsuri specifice ce trebuie luate de unitatea de învățământ preuniversitar, în funcție de situația epidemiologică.

Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică a elevilor se dispune prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, după obținerea avizului direcției județene de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică București, cu informarea unității de învățământ preuniversitar și a inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prevede același proiect de modificare a ROFUIP.

Alte modificări propuse în proiect:

(10)  În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin de ministru, metodologia – cadru de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.
(11) În unitățile de învățământ, consiliul de administrație poate decide cu privire la organizarea de activități didactice realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului și în perioada în care cursurile școlare nu sunt suspendate, cu aplicarea prevederilor metodologiei-cadru menționată la alin.(10).
(12) Unitățile de învățământ elaborează proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, în baza prevederilor metodologiei – cadru menționate la alin.(10).

Proiectul propune abrogarea portofoliul dirigintelui. Acesta se va ocupa de:

  • completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala tatălui, prenume, număr matricol);
  • propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
  • pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate cu Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, regulamentul intern al școlii și statutul elevului;
  • realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a prevederilor privind scăderea notei la purtare.”(introdis ulterior)
     
    În cazul în care că elevii cursurile nu pot avea loc cu prezența fizică la școală mai mult de 3 săptămânii și elevii nu pot susține teza, media la disciplinele la care se dă teză se calculează astfel: media semestrială se calculează ca medie aritmetică a notelor înscrise în catalog, inclusiv a notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.