Acasă Actualitate Proiect. Ce se întâmplă cu doctorandul care nu reușește să susțină teza

Proiect. Ce se întâmplă cu doctorandul care nu reușește să susțină teza

Foto:Pixabay.com

Noul proiect de lege privind învățământul universitar, consultat de Stiriedu.ro, nu mai prevede ca titularul care vrea să renunțe la titlul de doctor o poate face unilateral, așa cum era în proiectul de lege de anul trecut al lui Sorin Cîmpeanu. În noul proiect, studentul doctorand care nici la a doua susţinere publică atezei nu îndeplinește standardele minimale‚ diploma de doctor nu va fi acordată‚ iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. În plus, după cum scrie în proiect, răspunderea publică a IOSUD poate fi atrasă pentru încălcarea regulilor de deontologie profesională sau pentru existenţa plagiatului.

Ce prevede proiectul cu privire la teza de doctorat:

 • (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de IOSUD prin Regulamentul propriu privind studiile universitare de doctorat şi în concordanţă cu reglementările prevăzute în Regulamentul cadru privind  studiile universitare de doctorat.
 • (2) Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat‚ denumită în continuare comisie de doctorat‚ este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de conducerea IOSUD Comisia de doctorat este alcătuită din minim 5 membri: preşedintele‚ ca reprezentant al IOSUD‚ conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi din ţară sau din străinătate‚ specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au diplomă de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat‚ în ţară sau în străinătate.     
 • (3) IOSUD are obligaţia ca înaintea susţinerii publice a tezei de doctorat să verifice teza de doctorat prin intermediul unui program software de depistare a similitudinilor‚ în conformitate cu Regulamentul cadru privind studiile universitare de doctorat. Verificarea se realizează pe baza standardelor cuprinse în Ghidul naţional privind redactarea tezelor de doctorat‚ elaborat de către CNATDCU. Rezultatele analizei vor fi puse la dispoziţia studentului doctorand şi comisiei de doctorat. 

Proiectul de lege pentru universitar poate fi consultat aici:

PROIECT LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

 • (4) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat‚ după evaluarea de către toţi referenţii şi depunerea referatelor acestora cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea tezei. Referatele se publică de IOSUD împreună cu anunţul susţinerii publice a tezei. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 dintre membrii comisiei de doctorat‚ cu participarea fizică obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat‚ ceilalţi membri ai comisiei putând participa şi în sistem sincron online. Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului.
 • (5) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor‚ comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra acordării diplomei de doctor‚ cu respectarea standardelor minimale elaborate de CNATDCU pentru acordarea diplomei de doctor.  
 • (6) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică‚ precum şi standardele minimale aferente domeniului‚ comisia de doctorat propune acordarea diplomei de doctor‚ propunere care se înaintează împreună cu dosarul de doctorat‚ în maximum 30 de zile calendaristice‚ către CNATDCU. 
 • (7) În termen de maxim 90 de zile calendaristice de la primirea dosarului de doctorat‚ CNATDCU emite un aviz conform‚ cu privire la respectarea procedurii administrative desfăşurate la nivelul IOSUD şi respectarea criteriilor minimale pentru acordarea diplomei de doctor. Procedura administrativă include ca pas distinct verificarea declaraţiei privind originalitatea lucrării şi a analizei privind gradul de similitudine.
 • (8) Instituţia de învăţământ superior‚ în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea avizului conform‚ emite decizia de acordare a diplomei de doctor‚ semnată de rector‚  întocmeşte şi eliberează diploma de doctor.
 • (9) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat procesul de validare al tezei de doctorat‚ IOSUD primeşte din partea CNATDCU o motivaţie scrisă de invalidare‚ iar dosarul poate fi retransmis CNATDCU pentru reevaluare după remedierea motivelor care au stat la baza invalidării‚ conform procedurii descrise la alin. (7). 
 • (10) În cazul neîndeplinirii standardelor minimale necesare acordării diplomei de doctor‚ comisia de doctorat va preciza elementele care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat‚ ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică nu sunt îndeplinite standardele minimale‚ diploma de doctor nu va fi acordată‚ iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
 • (11) În cazul în care CNATDCU decide că procedura administrativă desfăşurată la nivelul IOSUD nu a respectat prevederile Regulamentului cadru privind studiile universitare de doctorat‚ dosarul de doctorat va fi transmis înapoi către IOSUD pentru a fi reanalizat şi completat. Acesta poate fi retransmis CNATDCU pentru o nouă analiză‚ conform prevederilor alin. (7).
 • (12) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format digital. În domeniul artelor‚ teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice originale. Teza de doctorat şi anexele sale vor fi disponibile pentru consultare 90 de zile calendaristice‚ înainte de susţinerea publică‚ pe platforma naţională gestionată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior‚ a Cercetării‚ Dezvoltării şi Inovării‚ denumită în continuare UEFISCDI‚ în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul drepturilor de autor. După emiterea diplomei de doctor‚ teza de doctorat‚ în format tipărit‚ se arhivează la biblioteca instituţiei cu termen permanent. 
 • (13) În perioada în care teza de doctorat se află în transparenţă‚ înaintea susţinerii publice‚ orice persoană fizică sau juridică poate formula observaţii cu privire la existenţa unor abateri de la standardele de etică şi deontologie profesională‚ inclusiv din perspectiva existenţei plagiatului. Observaţiile pot fi depuse online sau la registratura instituţiei de învăţământ superior unde are loc susţinerea. Observaţiile se consemnează într-un raport care va fi transmis IOSUD pentru analiză şi decizie în vederea validării susţinerii publice a tezei de doctorat şi face parte din dosarul de doctorat.
 • (14) Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta‚ forma digitală a tezei rămâne publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională gestionată de UEFISCDI‚ inclusiv după emiterea deciziei de acordare a diplomei de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor.
 • (15) Dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta‚ el primeşte un termen de graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări‚ timp în care teza de doctorat‚ în format digital‚ devine inaccesibilă publicului; după expirarea termenului de graţie‚ în cazul în care în platforma gestionată de UEFISCDI nu a fost încărcată nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei‚ documentul în format digital devine automat liber accesibil cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de autor. 
 • (16) După publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta‚ autorul are obligaţia de a notifica IOSUD asupra acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie‚ care vor fi făcute apoi publice pe platforma naţională gestionată de UEFISCDI. 
 • (17) După decizia de acordare a diplomei de doctor‚ în termen de maximum 180 de zile‚ IOSUD are obligaţia transmiterii către Biblioteca Naţională a României a unui exemplar tipărit al tezei de doctorat şi al anexelor acesteia‚ conform Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente‚ republicată‚ exemplar destinat Fondului intangibil‚ precum şi a unui exemplar digital al acestora‚ pe suport electronic‚ destinat consultării la cerere‚ la sediul Bibliotecii Naţionale a României‚ de către orice persoană interesată‚ în condiţiile respectării reglementărilor legale în vigoare.
 • (18) IOSUD are obligaţia de a elabora şi adopta regulamente privind standardele de calitate care trebuie respectate în elaborarea tezei de doctorat. 
 • (19) Răspunderea publică a IOSUD poate fi atrasă pentru încălcarea regulilor de deontologie profesională sau pentru existenţa plagiatului.
Articolul precedentConsiliul Elevilor: Admiterea descentralizată la liceu înseamnă meditații private
Articolul următorProiect. Elevii vor avea programul „Masă sănătoasă” din anul școlar 2023/2024