Acasă Preuniversitar Calendar admitere învățământ profesional: Ce se întâmplă dacă firmele renunță la parteneriatele...

Calendar admitere învățământ profesional: Ce se întâmplă dacă firmele renunță la parteneriatele cu școlile, în contextul coronavirusului

Școlile își vor actualiza  până pe 25 mai procedurile de admitere pentru învățământul professional și vor elimina din procedură a probelor de preselecţie, arată un proiect la care lucrează specialiștii de la Ministerul Educației.

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 va suferi modificări.

25 mai 2020    Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învăţământul profesional.

Unităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte-cadru și le solicită reconfirmarea contractelor semnate.

Unităţile de învăţământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează şi transmit la inspectoratul şcolar situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020 – 2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru sau a faptului că practica în anul școlar 2020-2021 se va desfăşura în unitatea de învățământ)

27 mai 2020    Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020 – 2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru.

Notă:

1. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual sau contractul cadru încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional, unitatea de învăţământ va identifica alţi operatori economici interesaţi cu care va încheia alte contrate în locul celor denunţate.

2. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, iar unitatea de învăţământ nu a identificat alţi operatori economici interesaţi pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denunţate, clasele/ grupele la care a fost denunţat contractul se pot transforma în clase/ grupe de învăţământ profesional.

3. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia menţionată la pct. 2., unitatea de învăţământ are obligaţia realizării de contracte – cadru pentru formarea prin învăţământ profesional cu alţi operatori economici interesaţi sau cu operatorii economici care au denunţat contractul de parteneriat pentru învăţământ dual. În situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului Şcolar / Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/ grupelor respective la altă calificare profesională – pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/acreditată – decât cea aprobată inițial.

4. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, pentru formarea profesională prin învăţământul profesional cu alţi operatori economici în locul celor care au denunţat contractele-cadru existente, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului Şcolar / Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/ grupelor respective la altă calificare profesională – pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/ acreditată – decât cea aprobată inițial.

27 mai 2020    Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat.

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/ al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.

Tipărirea informațiilor despre admitere, în Broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020 – 2021.

În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/ completare/ preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.

Broşura va fi postată pe site-urile inspectoratelor şcolare, ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial.

27 – 29 mai 2020    Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020 – 2021.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor/sesiunilor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual).

05 iunie 2020  Transmiterea la Ministerul Educației şi Cercetării a broșurilor care cuprind informaţii despre admitere, ale fiecărui județ/ municipiul București, în versiune electronică și tipărită.

De asemenea, fiecare școală care oferă locuri pentru învățământul profesional în anul școlar 2020 – 2021 va organiza în perioada 2-12 iunie,  online,  acțiunea “Săptămâna meseriilor”.

02 – 12 iunie 2020  Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei educaționale care să permită vizualizarea acțiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor și a ofertei unităților de învățământ realizate în parteneriat cu operatorii economici. Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online.

02 – 12 iunie 2020  La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educaţională pentru învățământul profesional în anul școlar 2020 – 2021 se desfășoară online acțiunea “Săptămâna meseriilor”. Acțiunea constă în afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei de școlarizare și va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de succes, exemple de bună practică, experiențe relevante ale parteneriatului școală-operator economic.

02 – 12 iunie 2020  Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc). Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual.

02- 12 iunie 2020   Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinții acestora, organizate la toate unitățile de învățământ gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc), pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual și a modului de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual, se prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice privind învățământul dual.

17 iunie 2020  Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.

18 iunie 2020  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.

Articolul precedentAdmitere 2020: Cum se dau probele de aptitudini la liceele de cu profil de Arte Plastice și Arhitectură
Articolul următorPreşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care părinţii îşi pot lua zile libere cât școlile sunt închise