Acasă Preuniversitar Admiterea 2020 la liceele bilingve: Proba de limba străină, echivalată cu media...

Admiterea 2020 la liceele bilingve: Proba de limba străină, echivalată cu media artimetică a mediilor anuale din gimnaziu

Admiterea 2020 la liceele cu profil bilingv  se va face în baza departajării  după media din gimnaziu la limba străină sau, dacă e cazul, după rezultatele de la examene cu recunoștere internațională, arată un proiect de metodologie obținut de StiriEdu.ro.  Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).

Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

Ce prevede propunerea de metodologie pentru admiterea la liceele bilingve:

Art. 1. (1) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

(2) Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul.

(3) Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și celor care au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția, conform prevederilor art. 5 alin. (2), (3), (4), (5) și (6) din Ordinul MEN nr. 4849/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).

(5) Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu a limbii moderne prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d. din prezenta metodologie. Fișa se completează de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului.

6) Părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului va anexa fișei de studiu prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d  din prezenta metodologie documente (adeverințe de la organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă, foi matricole de la unitățile de învățământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări etc.) care să valideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Art. 2. (1) Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se realizează, la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie internă, conform prevederilor art. 16 alin. (1)  din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, valabilă și pentru anul școlar 2020-2021.

(2) În vederea echivalării probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă, comisia prevăzută la alin. (1)  are următoarele atribuții:

a) primește cererile de echivalare transmise prin e-mail/la adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire) sau depuse la unitatea de învățământ de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului, însoțite de copii ale documentelor justificatoare menționate în prezenta anexă;

b) completează anexa la fișa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentru echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv pentru care este îndeplinită condiția de admitere menționată la art.1, alin.(4) din prezenta metodologie;

c) echivalează rezultatele obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv,  diplomele aferente premiului I, al II-lea, al III-lea sau mențiunii obținute la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă,  precum și rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă;

d) răspunde de completarea, semnarea și ștampilarea anexei la fișa de înscriere cu rezultatele obținute, precum și de încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat.

Art. 3. (1) Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face, prin transmiterea, de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului,  pe adresa de e-mail/adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului,  în format scanat/fotocopiat, a următoarelor documente, după caz:

a. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie;

b. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2020-2021, conform modelului din Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute la cele patru subcompetențe;

c. pentru candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă: cererea de recunoaștere și echivalare, conform modelului din Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia diplomei obținute la etapa națională a olimpiadei;

d. pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie și fișa de studiu a limbii moderne, conform modelului din Anexa C la prezenta metodologie. Fișa, asumată prin semnătură de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului, este însoțită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare.

(2) Toate documentele scanate se vor arhiva într-un folder denumit: Nume Prenume_adm9_2020.

(3) În cazul în care părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea documentelor la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează, prin telefon sau e-mail, unitatea de învățământ cu privire la intenția de depunere a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se poate realiza informarea telefonică sau prin e-mail, accesul se va face conform planificării generale realizate de unitatea de învățământ.

Art.4. Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, menționate la art. 1 alin. (1) din prezenta metodologie, se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităților de învățământ gimnazial care au avut candidați pentru această probă.

Art.5. (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze  pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.

(2) Acești candidați își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul de competențe lingvistice în condițiile prevăzute la art 3.

Art.6. Anexele A, B și C sunt parte integrantă din prezenta metodologie.

Articolul precedentAdmitere la liceele cu profil Pedagogic: Fișa de aptitudini se eliberează de la școală/ Admiterea, pe baza calificativului admis/respins
Articolul următorSindicaliştii de la Iași cer instanţei revocarea ordinului cu privire la pregătirea elevilor de ani terminali