Acasă Admitere liceu 2020 Admitere Liceu 2020: Calendarul complet pentru anul şcolar 2020-2021, prezentat în CDS

Admitere Liceu 2020: Calendarul complet pentru anul şcolar 2020-2021, prezentat în CDS

foto: pixabay.com
foto: pixabay.com

StiriEdu.ro vă prezintă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, așa cum a fost discutat în Comisia pentru Dialog Social de la Ministerul Educației. Acest calendar urmează să fie publicat printr-un ordin de ministru în Monitorul Oficial. Mai jos găsiți informații despre pregătirea admiterii, despre probele de aptitudini, despre probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, despre admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi, despre admiterea candidaţilor pentru învăţământul special. Potrivit calendarului propus de Ministerul Educației pe 10 iulie 2020  are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021.

A. Pregătirea admiterii

3 februarie 2020 – Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

27 mai 2020 – Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/ Transmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

27 mai 2020 –     Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională,  concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică/Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare/ Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați/ Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ

27 mai – 2 iunie 2020 – Transmiterea  în  unităţile  de  învăţământ  gimnazial  a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere/ Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru/ Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului şedinţelor/acțiunilor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

5 iunie 2020 –    Transmiterea     la             Ministerul           Educației              și Cercetării            a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

2 – 12 iunie 2020 – Şedinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).

 17 iunie 2020 – Transmiterea  de  către  fiecare  unitate  de  învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

18 iunie 2020 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire  ale  absolvenţilor clasei a  VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată

29 iunie 2020 –  Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice

Depunerea/transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de provenienţă

30 iunie 2020 –  Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu  numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu  mediile  de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată

B. Probele de aptitudini

2 – 5 iunie 2020 – Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de  învățământ liceal sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoțite  de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform  procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

Notă: Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și postare pe  site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația  informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai  multe unități de învățământ

9 – 12 iunie 2020 -Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor  din Anexa 3 la prezentul ordin

12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

15 iunie 2020 –  Transmiterea,  în  format  electronic  şi  în  scris,  către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

17 iunie 2020 –  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată

29 iunie 2020 –  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând  mediile  de  admitere,  prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

2 iulie 2020 -Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

2 – 3 iulie 2020 – Transmiterea de la liceele vocaţionale a informațiilor cu privire la candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea repartizării computerizate

*) Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată!

Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de  admitere,  a  listei  candidaţilor  declaraţi  admişi,  în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 – 5 iunie 2020 – Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de  limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fişelor  de înscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.

Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 10 iunie 2020.

9 – 12 iunie 2020 -Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modern sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin

12 iunie 2020 –  Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

15 iunie 2020 –  Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

19-23 iunie 2020 – Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

25 iunie 2020 –  Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă maternă, la unităţile de învăţământ de proveniență

26 iunie 2020 –  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul naţional de admitere  a   listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată

D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

27 mai 2020 -Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi

27 mai 2020 –  16 iunie 2020, ora 16 -Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor. 

Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care  solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromilor.

*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!

30 iunie – 3 iulie 2020 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

4 – 5 iulie 2020 – Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi.

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se  face computerizat, într-o sesiune distinctă,  în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data 15 iunie 2020

E. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special

2 – 3 iulie 2020– Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.

F. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021

2 – 6 iulie 2020 -Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei              a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

2 – 6 iulie 2020 -Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

3 – 7 iulie 2020 -Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

7 iulie 2020 -Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de  opţiuni  originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

8 iulie 2020 -Transmiterea bazei de  date de la  centrele de  admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

9 iulie 2020 -Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională

9 iulie 2020 -Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

10 iulie 2020 -Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

10 iulie 2020 –   Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

13 – 20 iulie 2020-Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

21 iulie 2020 -Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

22 – 24 iulie  2020 – Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

G. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

24 iulie 2020- Afişarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase  libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, a  locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021, candidaţii rromi îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaţilor rromi care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale.

27  iulie 2020-Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

28 – 29  iulie 2020 – Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24 – 30 iulie 2020 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională

30 iulie – 3 august 2020 -Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către  comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020

Candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale 

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

4  august  2020 -Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

H. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

27 mai 2020 -Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

3 iulie 2020 – Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

13 – 17 iulie 2020 -Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

22 – 24 iulie  2020 –  Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

Articolul precedentÎn starea de alertă, școlile vor fi evaluate online sau prin corespondență
Articolul următorCum se calculează media de admitere la liceu pentru anul școlar 2020-2021, inclusiv pentru liceele vocaționale