Acasă Actualitate Titlul de doctor va fi acordat de CNATDCU/ Propunerea care îi...

Titlul de doctor va fi acordat de CNATDCU/ Propunerea care îi supără pe rectori

Dosarele pentru acordarea  titlului de doctor vor fi evaluate de  Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare ( CNATDCU), care ulterior va propune acordarea sau neacordarea titlului de doctor, arată proiectul de ordin privind regulamentului de organizare și funcționare a  CNATDCU, care va fi luat în discuție în Consiliul pentru Dialog Social. În prezent, evaluarea tezelor de doctorat se realizează de către comisiile de doctorat numite de la nivelul școlilor doctorale de la universități.

Proiectul prevede că CNATDCU analizează și decide sesizărilor privind existența plagiatului.  De asemenea, CNATDCU propune standarde specifice domeniului pentru tezele de doctorat și ghiduri  privind elaborarea tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare.

Atribuțiile CNATDCU  

a) numește comisiile care evaluează tezele de abilitare, evaluează și validează conținutul dosarului de abilitare și propune acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, prin ordin emis de ministrul educației și cercetării, în conformitate cu prevederile art. 300 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor și propune acordarea sau neacordarea titlului de doctor, prin ordin emis de către ministrul educației și cercetării, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

c) analizează și decide asupra sesizărilor nerespectării standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

d) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I și II, denumite în continuare CS I și CS II, confirmă sau infirmă motivate rezultatele concursurilor și propune emiterea ordinului ministrului educației și cercetării de acordare sau neacordare a acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

e) propune metodologia de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat și realizează această evaluare conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

f) prezintă MEC un raport anual privind resursa umană pentru activitățile didactice și de cercetare din învățământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

g) propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar și pentru acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform art. 219 alin. (1) lit.

a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, standarde care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

i) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universități, care se stabilește prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

j) evaluează și formulează propuneri în vederea emiterii unui ordin de către ministrul educației și cercetării în legătură cu acordarea indemnizației de merit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare;

k) propune standarde specifice domeniului pentru tezele de doctorat;

l) propune ghiduri privind elaborarea tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare;

m) analizează și propune armonizarea domeniilor CNATDCU cu domeniile educaționale ISCED-F13;

n) alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Consiliul general are, în principal, următoarele atribuții și competente:

(1) elaborează și propune spre aprobare ministrului educației și cercetării regulamentul intern de funcționare al CNATDCU;

(2) monitorizează respectarea reglementărilor, procedurilor și standardelor în vigoare în activitatea comisiilor de specialitate și a panelurilor, întocmind rapoarte anuale către ministrul educației și cercetării;

(3) aprobă și propune ministrului educației și cercetării acțiunile necesare îmbunătățirii activității CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării;

(4) adoptă rezoluții în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

(5) validează/invalidează propunerile de acordare a titlurilor de doctor elaborate de comisiile de specialitate;

(6) validează/invalidează propunerile de acordare a atestatului de abilitare elaborate de comisiile de specialitate;

(7) primește sesizările de nerespectare a standardelor de etică profesională, inclusiv de existență a plagiatului în cadrul tezelor de doctorat și coordonează analiza sesizărilor conform metodologiei de soluționare a sesizărilor, aprobată prin ordin al ministrului, incluzând aspect privind responsabilitatea autorului tezei de doctorat, a conducătorului de doctorat sau a școlii doctorale pentru aplicarea prevederilor art. 68 alin. (6) și art. 69 alin. (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;

(8) solicită IOSUD punctul de vedere consultativ privind nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezelor de doctorat, în termenul stabilit la art. 69 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;

(9) validează/invalidează propunerile comisiilor de specialitate și/sau comisiilor de lucru formulate în urma procesului de evaluare a respectării standardelor de calitate și de etică profesională, inclusiv de stabilire a existenței plagiatului;

(10) analizează și validează/invalidează propunerile privind soluționarea contestațiilor;

(11) propune MEC, în condițiile legii și ale prezentului regulament, una sau mai multe măsuri precum retragerea calității de conducător de doctorat, retragerea titlului de doctor sau retragerea acreditării școlii doctorale;

(12) validează și înaintează spre aprobare ministrului educației și cercetării propunerile panelurilor privind metodologia de verificare a desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din universități;

(13) validează și înaintează spre aprobare ministrului educației și cercetării propunerile panelurilor privind metodologia de evaluare a conducătorilor de doctorat;

(14) aprobă și înaintează ministrului educației și cercetării raportul privind resursa umană pentru activitățile didactice și de cercetare din învățământul superior;

(15) aprobă comisiile de lucru propuse de paneluri sau comisiile de specialitate pentru realizarea unor activități specifice, inclusiv comisiile de contestații;

(16) decide asupra participării membrilor săi pentru constituirea unor comisii de lucru, pe durată determinată, și pentru alte tipuri de activități, în condițiile legii;

(17) aprobă ghiduri de realizare a tezelor de doctorat și tezelor de abilitare, elaborate de comisiile de specialitate pentru fiecare domeniu arondat și avizate de panelurile pe domenii fundamentale;

(18) convoacă la ședințele acestuia președinții comisiilor de specialitate ori de câte ori este necesar;

(19) alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Articolul precedentClase cu 15 elevi și ore de 30 de minute – recomandările INSP pentru redeschiderea școlilor
Articolul următorCinci universități tehnice contestă reorganizarea CNADTCU/ „Evaluarea tezelor de doctorat o fac școlile doctorale”