Acasă Admitere liceu 2020 Admitere liceu 2020: Părinții se vor programa pentru depunerea dosarelor -proiect

Admitere liceu 2020: Părinții se vor programa pentru depunerea dosarelor -proiect

Școlile pot realiza consilierea părinților și a elevilor cu privire la completarea fișelor pentru admiterea la liceu fie la unitatea de învățământ, fie online( prin email,  videoconferință) sau telefonic, arată ordinul de modificare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, care se va discuta luni în Comisia pentru Dialog Social de la Ministerul Educației. Atunci când depune dosarul de înscriere, părintele se va programa prin telefon sau email, pentru a nu se aglomera școala.

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a se realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, după repartizarea candidaţilor care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către  comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ.

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.

Modificările propuse în ordinul de ministru privind admiterea 2020:

Art. I Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5.09.2019, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5532/2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1036 din 24.12.2019, Partea I, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) În procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, ședinţele/acțiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, precum și cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.). Diriginţii claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenţilor clasei a VIII-a și părinţilor acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.”

2. La articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe. Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.”

3. La articolul 2, alineatul (131) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(131) Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a menționați la alin. (121) se realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, după repartizarea candidaţilor care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către  comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ.”

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 3(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 (2) La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acești candidați se face în conformitate cu prevederile punctului II al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 (3) La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins.

 (4) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.

(5) Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul Bucureşti în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care candidaţii au susţinut probele respective.”

5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“1) Candidații care participă la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați, pe parcursul anului școlar 2019-2020, de birourile/oficiile de informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti și participă la activitatea de selecție organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale, conform calendarul admiterii în colegiile naţionale militare stabilit prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale.

(2) La profilul militar, calificativul: admis sau respins prin care se apreciează proba de aptitudini reprezintă rezultatul selecției organizate în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale.

(3) Calculul mediei de admitere pentru candidații care au obținut calificativul admis la aprecierea probelor de aptitudini se face în conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Pot participa la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar doar candidații care au obținut minimum media de admitere 6 (șase).

(5) Candidaţii care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică.

(6) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare, există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au promovat proba de aptitudini, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere, conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale.”

6. După articolul 4 se introduce un nou articol, Art. 41, cu următorul cuprins

“Art. 41.Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, prevăzută la punctul I al anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută la punctul II al anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

8. După articolul 6 se introduc două noi articole, Art. 61 și Art. 62, cu următorul cuprins:

“Art. 61. Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc și atribuții legate de stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale, respectiv la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, precum și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3 și anexa nr. 4 la prezentul ordin și a procedurilor elaborate de Comisia Națională de Admitere.

Art. 62. Probele de aptitudini și proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă care, conform prevederilor anexei 4, se susțin on-line, pot fi susținute fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea de învățământ din care provine candidatul sau la domiciliu, cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziția candidatului de către unitatea de învățământ, la cererea acestuia.”

9. După articolul 7 se introduce un nou articol, Art.71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. (1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS CoV 2 și care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, precum și a dosarului de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea documentelor se face prin mijloace electronice. În această situație, părintele/ tutorele legal instituit/reprezentantul legal va transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul ordin, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise.

(2) Susținerea on-line a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest tip de probe, respective a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă, de către absolvenții prevăzuți al alin.(1), se face cu respectarea procedurii stabilite la nivel național, cu privire la susținerea examenelor naționale în condiții de izolare.

(3) În situația în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfășurării activităților prevăzute la alin.(1) și alin.(2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învățământ din care provine candidatul.

(4) Situația excepțională menționată la alin.(1) trebuie să fie confirmată de către Direcția de Sănătate Publică din județul/Municipiul București în care candidatul se află în spital sau în izolare.”

10. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

11. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

12. Anexa nr.3 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare, devine anexa nr.5 la prezentul ordin.

Art. II Comisiile de admitere județene/a municipiului București, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, comisiile din centrele zonale și din centrele speciale de înscriere și comisiile de admitere din unitățile de învățământ liceal au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, prevăzute în Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării nr. 4420 și al Ministerului Sănătății nr. 769 din data de 08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ, precum și a celor comunicate de către Comisia Națională de Admitere.

Art. III  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. IV Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul, Direcția Generală Infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentBAC 2020 Modificări la organizarea examenului: Minimum un asistent pentru sală/ Centrul de examen va avea cel puțin 30 de elevi
Articolul următorSNSPA: Admitere online/ Preînscrierile încep pe 18 mai